Edit This Code:
Result:
$javac MyClass.java
$java -Xmx128M -Xms16M MyClass
Base64 Encoded String (Basic) :VHV0b3JpYWxzUG9pbnQ/amF2YTg= Original String: TutorialsPoint?java8 Base64 Encoded String (URL) :VHV0b3JpYWxzUG9pbnQ_amF2YTg= Base64 Encoded String (MIME) :YmU3NWY2ODktNGM5YS00ODlmLWI2MTUtZTVkOTk2YzQ1Njk1Y2EwZTg2OTEtMmRiZC00YTQ1LWJl NTctMTI1MWUwMTk0ZWQyNDE0NDAwYjgtYTYxOS00NDY5LTllYTctNjc1YzE3YWJhZTk1MTQ2MDQz NDItOTAyOC00ZWI0LThlOTYtZWU5YzcwNWQyYzVhMTQxMWRjYTMtY2MwNi00MzU0LTg0MTgtNGQ1 MDkwYjdiMzg2ZTY0OWU5MmUtZmNkYS00YWEwLTg0MjQtYThiOTQxNDQ2YzhhNTVhYWExZjItNjU2 Mi00YmM4LTk2ZGYtMDE4YmY5ZDZhMjkwMzM3MWUzNDMtMmQ3MS00MDczLWI0Y2UtMTQxODE0MGU5 YjdmYTVlODUxYzItN2NmOS00N2UyLWIyODQtMThlMWVkYTY4M2Q1YjE3YTMyYmItZjllMS00MTFk LWJiM2UtM2JhYzUxYzI5OWI4
Try it Yourself - © javacodegeeks.net